etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Perinnebiotoopit Perinnemaisemat Luonnonhoito

Verkkoaineistoja

Sivulle on koottu linkkipankkia verkosta löytyvistä materiaaleista seuraavista aiheista:

* Luontokohteita yleisesti
* Luontokohteita - metsät
* Luontokohteita - kylämaisemia ja perinnebiotooppeja
* Vieraslajit
* Ennallistaminen - metsät, suot, pienvedet

Kuvasta vaihtuu aina uusi aihe. Linkistä aukeava sisältö on kuvattu lyhyesti. Linkkien osoitteet ovat esillä, jotta niitä voi kopioida suoraan käyttöön tai ongelmatilanteissa etsiä vaihtoehtoista reittiä haluttuun aineistoon.

Luontokohteita yleisesti

• Natureship-hankkeen julkaisuja. Luonnonhoitojulkaisut & Hoitosuunnitelmat Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26495&lan=FI

• Metsähallituksen LIFE luonto -hankkeet ja niiden verkkosivustot
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/Sivut/MetsahallituksenLifeLuontohankkeet.aspx

• Teemasivustot ymparisto.fi –palvelussa, mm. LIFE-hankkeet
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=14092&lan=fi

• Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B No 64 2002, 41 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b64.pdf

• Perinnebiotooppien seurantaohje. Raatikainen K. (toim.) Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B 117 2009, 111 s. Sisältää mm. hoitopäiväkirja-, hoitoseuranta-, ja lajistoseurantalomakkeet.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/687

• Ennallistamisen ja luonnonhoidon seurantasuunnitelma. Hokkanen M., Aapala K. & Alanen A. (toim.) Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B 76 2005, 77 s. ja Puustoseurantalomakkeet ja lomakkeiden täyttöohjeet 9 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b76.pdf
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b76_puustoseuranta.pdf

Luontokohteita - metsät

• Hyvän metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2006, 59 s. - dokumentti sisältää vastaavalla nimellä julkaistun teoksen tekstin ilman kuvia ja liitteitä. http://www.metsavastaa.net/metsanhoito
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/pdf/15FHyvan205Fmetsanhoidon5Fsuositukset2Epdf.pdf

• METSO-ohjelma, metsien arvokkaiden elinympäristöjen kuvaukset METSO-ohjelman verkkosivustolla
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/elinymparistot/index.php

• METSO-ohjelma kehittää talousmetsien luonnonhoitoa. METSO luonnonhoito < Talousmetsien luonnonhoito < Metsän- ja luonnonhoito < Metsä vastaa. Tietoa useiden erilaisten METSO elinympäristöjen luonnonhoidosta
 lehdot, mm. videot lehtojen hoidosta: http://www.metsavastaa.net/lehtojen_hoito harjujen paahdeympäristöt, mm. video paahdeympäristöjen hoidosta: http://www.metsavastaa.net/paahdeymparistojen-hoito
 pienvesien lähimetsät, mm. pienvesielinympäristö -luonnonhoitohankkeiden ja purokunnostusten esittelyjä: http://www.metsavastaa.net/pienvesielinymparistojen_hoito
 puustoiset suot, mm. asiantuntijatyöpajan muistiinpanot, julkaisuja ja nettisivuja: http://www.metsavastaa.net/suoelinymparistojen-hoito
 puustoiset perinneympäristöt, mm. linkki hankkeen sivustolle & suomen- ja ruotsinkielisiin hoito-oppaisiin: http://www.metsavastaa.net/puustoiset-perinneymparistot

• Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella -hankkeen sivustot < Uhanalaiset lajit ja luontotyypit < Elävän maapallomme puolesta < WWF
http://wwf.fi/maapallomme/uhanalaiset/Puustoisten-perinneymparistojen-hoito-luonnonlaiduntamisella-1360.a

• Puustoiset perinneympäristöt. Opas luonnonhoitoon ja monikäyttöön. Matila A. & Virtanen P. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2010, 9 s.
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/Puustoiset%20perinnebiotoopit/perinneymparistot_suomi.pdf

• Trädbevuxna vårdbiotoper. En handbok om naturvård och mångbruk. Matila A. & Virtanen P. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2010, 9 s.
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/Puustoiset%20perinnebiotoopit/vardbiotoper_UUSI.pdf

• Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen. Äijälä O., Kuusinen M. & Koistinen A. (toim.) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2010, 32 s.
http://www.tapio.fi/files/tapio/Aineistopankki/Energiapuusuositukset_verkkoon.pdf

• Råd i god skogsvård för produktion och uttag av energived. Äijälä O., Kuusinen M. & Koistinen A. (red.) Skoksbrukets utvecklingcentral Tapio 2010, 32 s.
http://www.tapio.fi/files/tapio/Aineistopankki/Energived_webb.pdf

• Erityiskohteiden hakkuut. Tapio ja WWF Suomi 2008
http://www.metsavastaa.net/erityiskohteen_hakkuu

• Metsän erityiskohteen hakkuu. Monimuotoisuus Maisema Monikäyttö. Tapio 2005, 8 s.
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/pdf/metsalaki65Fesite2Epdf.pdf

• Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa. Karjalainen E., Silvennoinen H. & Tyrväinen L. Metlan työraportteja 195 2011, 49 s.
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp195.pdf

• Metsähallituksen Metsätalouden julkaisuja. Mm. Ympäristöoppaat; Luonnonvarasuunnitelmat; Raportit; Hoito- ja käyttösuunnitelmia. Hoito- ja käyttösuunnitelmia myös julkaisusarja B:ssä ennen vuotta 2004.
http://metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Julkaisut/Julkaisusarjat/Sivut/Metsataloudenjulkaisut.aspx

• Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 127, 2010, 97 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b127.pdf

• Metsähallituksen luonnosuojelujulkaisuja Sarja C. Mm. alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia ja luontomatkailusuunnitelmia.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Julkaisut/Julkaisusarjat/Sivut/SarjaC.aspx

• Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas. Toimittaneet Päivinen J., Björkqvist N., Karvonen L., Kaukonen M., Korhonen K.-M., Kuokkanen P., Lehtonen H. & Tolonen A. Metsähallituksen matsätalouden julkaisuja 67 2011 (verkkoversion toinen painos 27.09.2011), 162 s. Metsien monimuotoisuuden ja talousmetsien ekosysteemipalvelujen turvaaminen, luonnonvarojen käytön suunnittelujärjestelmät, porotalous ja saamelaiskulttuuri, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä oppaan toimeenpanon seuranta. Verkkojulkaisu sisältää sähköisiä linkkejä, jotka toimivat vain, kun julkaisun tallettaa omalle koneelle.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/mta/ymparistoopas2011.pdf

• Metsätalouden ympäristöopas. Metsähallitus 2004, 162 s. Käytännön opas metsien monimuotoisuuden ja monikäytön, uhanalaisten eliöiden suojelun, maisemanhoidon, vesiensuojelun ja riistaelinympäristöjen hoidon huomioon ottamiseksi metsätaloudessa. Perustiedot ja toimenpidesuosituksia talousmetsien hoidon käytäntöihin.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Julkaisut/Julkaisusarjat/Documents/Ymp%C3%A4rist%C3%B6opas.pdf

• Metsäluonnon hoitoon opastusta metsäkeskusten sivustolla
http://www.metsakeskus.fi/web/fin/metsaneuvot/metsaluonnonhoito/

• Metsäsertifioinnin uudistetut vaatimukset. Suomen metsäsertifiointi ry 2005, 8 s.
http://www.pefc.fi/media/Asiakirjat/Esitteet/MO-EsiteSuomeksi.pdf

• Metsäluonnon hoitohankkeet Pohjois-Karjalassa < Pohjois-Karjalan metsäluonto < Hankkeet < Metsäkeskus ja alueet < Metsäkeskus:
http://www.metsakeskus.fi/pohjois-karjalan-metsaluonto
 lehtojen hoito http://www.metsakeskus.fi/pk-lehtojen-hoito
http://www.metsakeskus.fi/pk-petolintujen-pesapaikkojen-huomioiminen
puustoiset suot: http://www.metsakeskus.fi/pk-puustoiset-suot

• Metsäluonnonhoito metsänhoitoyhdistysten verkkosivustolla
http://www.mhy.fi/mhy/metsanhoito/fi_FI/luonnonhoito/

• Säästöpuut. Metsäteho, Tapio 1998, 2 s.
http://www.metsateho.fi/files/metsateho/Opas/Saastopuut_opas.pdf

• Maisemanhoito. Metsaverkon oppimateriaalia. 2002
http://virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/pdf-materiaali/maisemanhoito.pdf

• Työmaan ympäristönhoidon ohjeita. Metsätalouden ympäristönhoito-opas. Metsäteho & Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2003, 38 s.
http://www.metsateho.fi/files/metsateho/Opas/Tyomaan_ymparistonhoidon_ohjeita_opas.pdf

• Kestävä perhemetsätalous. MTK 2006, 24 s. Myös englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi
http://www.mtk.fi/julkaisut/esitteet_ja_oppaat/metsa/fi_FI/kestava_perhemetsatalous/

• Harjumetsien paahteiset rinteet. Tapio, Metsäkeskus & SYKE, 2 s.
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/pdf/Harjumetsien_paahteiset_rinteet.pdf

• Metsäkulttuuria Etelä-Suomessa. Matila A. & Virtanen P., Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja 2011, 16 s.
http://www.tapio.fi/files/tapio/PDF-tiedostot/metsakulttuuria_etelasuomessa.pdf

• Kulturlämningar i kustskogarna. Lindén M. & Matila A. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios publikationer 2011, 16 s.
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/Skogsagare/kulturlamningar_i_kustskogarna_web.pdf

• Metsänkäsittely kuukkelialueella. Tuotettu METSO-yhteistoimintaverkostossa metsäalan, luonnonsuojelujärjestöjen ja tutkijoiden yhteistyönä 2011, 8 s.
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/tiedostot/metsankasittely-kuukkelialueella-2011.pdf

• Kuukkelimetsän suojelu auttaa muitakin. Kuukkeli < Lajit < Mitä me teemme < sll.fi. Linkit mm. kuukkelihavainnon ilmoituslomakkeeseen, esitteet "Kuukkeli" ja "Metsänkäsittely kuukkelialueella"
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/kuukkeli

• Maiseman huomioon ottaminen metsätaloudessa. Karjalainen E., Mäkinen K., Tyrväinen L., Silvennoinen H & Store R. Metlan työraportteja 165 2010, 74 s.
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp165.pdf

• Hakkuukoneen kuljettajien näkemyksiä maisemanhoidosta. Silvennoinen H., Karjalainen E. & Tyrväinen L. Metlan työraportteja 187 2011, 27 s.
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp187.pdf

• Miten tuottaa laadukkaampaa maisemaa metsätaloudessa? TTS metsätalousnumero Teho 4 / 2010, ss. 6-9
http://www.metla.fi/hanke/7334/pdf/maisema-metsataloudessa.pdf

Luontokohteita - kylämaisemia ja perinnebiotooppeja

• Maatilan ympäristökäsikirja. TEHO Plus -hankkeen julkaisu 1 / 2013, 58 s. Tietoa valumavesien hallinnasta, eroosiosta, maanrakenteesta, lannoituksesta, luonnon monimuotoisuudesta ja energiasta. Även "Gårdens miljöhandbok på svenska" på samma sidan ja vielä muutakin tarpeellista tietoa maatilan ympäristönhoidosta.
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TEHO_Plus/Ymparistokasikirja

• Luonnonhoito kulttuurimaisemissa. Natureship-hankkeen tuloksia. Mussaari M. (toim.), Metsähallitus 2013, 20 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=141865&lan=fi

• Kaupunkiniityt: Elinvoimaa elävästä perinnöstä. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Natureship 2012, 78 s.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-700-9

• Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus. Selvitys Syksy 2011, 18 s. slideshare-esitys
http://www.slideshare.net/MetsaTapio/puustoisten-perinneympristjen-suojelun-ja-hoidon-rahoitus

• Suomen perinnebiotoopit, Perinnemaisemaprojektin valtakunnallinen loppuraportti. Vainio, M., Kekäläinen, H., Alanen A. & Pykälä, J., Suomen ympäristö 527 Luonto ja luonnonvarat 2001, 163 s. Yleistä taustaa perinnebiotooppien inventoinnista ja perinnebiotooppien historiasta.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=49914&lan=fi

• Perinnebiotooppien nykytila. Nummet, kalliokedot, kedot, tuoreet ja kosteat niityt, merenrantaniityt, järven- ja joenrantaniityt, tulvaniityt. Vainio, M., Kekäläinen, H., Alanen A. & Pykälä, J., Suomen ympäristö 527 Luonto ja luonnonvarat 2001, s. 44-67
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=9914&lan=FI

• Ympäristötuen neuvonnalliset oppaat Maaseutuvirasto, Mavi
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/ymparistotuenneuvonnallisetoppaat.html

o Purokunnostusopas: purot - elävää maaseutua [PDF, 3 MB]
o Peltopyyn kannanhoito - toimintaa peltoluonnon hyväksi 2008 [PDF, 3 MB]
o Luomutilan valkuaiskasviopas 2007 [PDF, 907 KB]
o Maisemalaiduntaminen, opas käytännön toteuttamiseen [PDF, 2 MB]
o Puustoiset perinneympäristöt, syksy 2006 [PDF, 2 MB]
o Pellon suojavyöhykkeen puut ja pensaat, syksy 2006 [PDF, 1 MB]
o Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden hoitokortti [PDF, 385 KB]

Perinnebiotooppien hoitokortit
o Laidunnus [PDF, 310 KB]
o Niitto [PDF, 462 KB]
o Peruskunnostus [PDF, 544 KB]
o Kulotus [PDF, 560 KB]
o Suunnittelu [PDF, 317 KB]
o Tuoreet niityt ja kedot [PDF, 639 KB]
o Hakamaat ja metsälaitumet [PDF, 564 KB]
o Merenrantaniityt [PDF, 387 KB]
o Järven- ja joenrantaniityt, jokivarsien tulvaniityt [PDF, 472 KB]
o Tuottoa perinnebiotooppien hoitamisesta: http://www.mmm.fi/attachments/mmm/tutkimus/lumottu/5uUFXiSp8/Perinnebiotooppi_hoitokortti.pdf

Perinnebiotooppien hoidon ohjevihkoset, 2003, Maa- ja metsätalousministeriö
o Avoimet perinnebiotoopit [PDF, 771 KB] 13 sivua
o Puustoiset perinnebiotoopit [PDF, 365 KB] 10 sivua
o Perinnebiotooppien hoidon suunnittelu ja rahoitus [PDF, 677 KB] 15 sivua
o Perinnebiotooppien hoitomenetelmät ja kustannukset [PDF, 685 KB] 14 sivua

• Luonnon ja maiseman monimuotoisuus, Perinnebiotoopit, Mavi 2009 Maatalouden ympäristötuen erityistukien opas, 20 s.
http://www.mavi.fi/attachments/mavi/ymparistotuki/5FTU6y44c/maisema_2009_maisema.pdf

• Perinnebiotooppien luokittelu ja kuvailu ymparisto.fi -sivustolla:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=58335&lan=fi
o merenrantaniityt: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15232&lan=fi
o katajakedot: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15231&lan=fi
o lehdesniityt: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15230&lan=fi

• Puustoiset perinneympäristöt. Opas luonnonhoitoon ja monikäyttöön. Matila A. & Virtanen P. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja 2010, 9 s.
http://www.tapio.fi/files/tapio/PDF-tiedostot/perinneymparistot_suomi.pdf

• Opetusmateriaalia perinnebiotoopeista, kirjasta Elävää Kulttuuriperintöä (http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kasvikulttuuri/tekijat.htm)
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kasvikulttuuri/artikkelit/18_perinnemaisemat.htm

• Perinnebiotooppien luokittelu, uhanalaisuus ja hoito (niitto, laidunnus, kulotus, raivaus), Pirkanmaan perinnebiotoopit, Kaunis maa ry:n nettiaineisto
http://pirkanmaanluonnonsuojelurahasto.nettisivut.fi/perinnebiotoopit/

• Perinnebiotooppien, luonnon ja maisemanhoito Huovinen H. Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus ProAgria Etelä-Savo 7.4.2011, 35 dian esitys. Myös HÄÄVI - Härkää sarvista hankkeen esittely.
http://www.mtk.fi/liitot/etelasavo/tukipilari/Materiaalia/sato2010/fi_FI/materiaalia2010/_files/85339498796879438/default/Et-info_2011.pdf

• Kylämaiseman arvot ja maisemanhoito, kylämaisemat kuntoon 30.9.2010. Pakkanen H. Kymenlaakson Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus / Pro Agria Kymenlaakso ry, 29 dian esitys. Myös asiaa mm. luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä; ”LUMO” ei-tuotannollinen investointituki perustamiseen ja erityistuki hoitamiseen.
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1525/kylamaiseman_arvot_Mantsala.pdf

• Kyläympäristön arvot ja maisemanhoito, Asunmaa R. ProAgria Etelä- Pohjanmaa, 20 dian esitys
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1106/Asunmaa.pdf

• Keski-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja 63: luku 5: Luonnon monimuotoisuuskohteiden hoidon yleisiä periaatteita, laidunnus, niitto, raivaus; luku 6: Hoidon toteutus ja rahoitus; luku 7 Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma (esimerkkikohteita) s. 14-23.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=33516&lan=FI

• Maisemalaiduntaminen - opas käytännön toteuttamiseen. Söyrinki R. & Partanen H. (toim.) Maa- ja metsätalousministeriö 2007, 28 s.
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/oppaat/ymparistotuki/5n8cFlIH7/Maisemalaiduntaminen.pdf

• Lanskapsvård med bete - guide till praktiskt förverkligande. Söyrinki R. & Partanen H. (red.) Jord- och skogsbruksministeriet 2007, 28 s.
http://www.vsperinnemaisemat.net/Maisemalaiduntaminen_ru.pdf

• Tietoa laidunpankin toiminnasta, laiduneläimistä, laitumista, sopimuksista, kustannuksista, tuista
http://www.laidunpankki.fi/

• Niittykasviaapinen. Polku mansikkapaikoille. perinnebiotooppien esittelytilaverkosto-hanke. Kekäläinen H., Heinonen A., Mussaari M., Ilén P., Alakerttula J., Saksa-Lapikisto M. & Söyrinki R.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48711

• Kummottis, maisemanhoidon taitokoulu Paimion seudun ympäristöyhdistys, 2004. 6 s.
o raivaus 12 s.: http://www.vsperinnemaisemat.net/Raivaus.pdf
o niitto 12 s.: http://www.vsperinnemaisemat.net/Niitto.pdf
o riukuaita 8 s.: http://www.vsperinnemaisemat.net/Riukuaita.pdf
o kulotus 8 s.: http://www.vsperinnemaisemat.net/Kulotus.pdf

• Suomen ympäristö 8 Osa 2 Perinnebiotoopit 7Schulman A., Alanen A., Hæggström C.-A., Huhta A.-P., Jantunen J., Kekäläinen H., Lehtomaa L., Pykälä J. & Vainio M. 2008, 7. luku Perinnebiotoopit, 70 s. (S. 397-466)
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=86060

• Niittyjen hoitajan opas - Kokemuksia ja esimerkkejä perinnemaisemien hoidosta Kolin kansallispuistossa. Lohilahti H., Lovén L., Pajari M. & Sole I. 2006. LIFE to Koli – Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen –hanke
http://www.metla.fi/hanke/8025/pdf/niittyjen-hoitajan-opas.pdf

• Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma. Rautjärvi: Innasennurkka ja Kaljunen. ProAgria Etelä-Karjala 2008, 42 s.
http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/MKN_SIVUSTO/Kuvat/9A587D0A3AB90564E040A8C0033C3E1A

• Maatalousalueiden lumoava luonto – luonnonhoidonopas keskisuomalaisille viljelijöille, ProAgria Keski-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset ja Keski-Suomen TE-keskus, 2006. 44 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=62466&lan=sv

• Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen verkkosivusto – kaikkea!
http://www.vsperinnemaisemat.net/
 muinaisjäännösten hoito, Museovirasto: http://www.vsperinnemaisemat.net/Muikkarit.htm
 Linkkejä perinnemaisemien hoitoon liittyville sivuille: http://www.vsperinnemaisemat.net/linkit.htm

• Siikajokilaakson perinnemaisemia – niittyjen ja hakamaiden lumoa. Mahosenaho T. & Översti M. 2003, 50 s.
http://www.oulunmaaseutukeskus.fi/pdf/Siikajokilaakson%20perinnemaisemia%20-opas.pdf

• Ajankohtaista ympäristötietoa Pohjois-Savosta. Kylillä ja kyläpoluilla: Aidan varressa - Perinteiset aidat Pohjois-Savossa (arkistoitu sivu, ei päivityksiä)
http://wwwi.ymparisto.fi/psavo/kylilla/aidat.htm

• Pohjois-Savon muisti – Pohjois-Savon museot verkossa: Savolainen pisteaita
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/museot/rautalampi/rautalampilaista_perinnetta/savolainen_pisteaita/

• Ruovikosta laidunmaaksi, Merenrantaniittyjen laidunnuksesta Lounais-Suomessa ja Virossa. Särkijärvi H. & Hagelberg E. Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa,Lounais-Suomen Ympäristökeskus 2008, 24 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=81266

• Laidunrakenteet (aitaukset, portit, suojat) Michelson A. HAMK Biotalous 2011, 94 dian kuvaesitys. Esimerkkejä myös naapurimaista.
https://docs.google.com/present/view?id=0AZnoRYCGipSFZGhxczhjN2dfMTU1MGcybjd3d2Zw&hl=fi

• Perinnemaiseman kunnostaminen eli luonnonlaitumen hyödyntäminen (haka, metsä, avoin niitty, kallioketo jne.), Michelson A. HAMK Biotalous 2011, 52 dian esitys
https://docs.google.com/present/view?id=0AZnoRYCGipSFZGhxczhjN2dfMTU0NzNnYnp4M2Y5&hl=fi

• Risuaidan rakentaminen: Michelson A. Hämeen ammattikorkeakoulu Mustiala 2010, 7 s.
https://docs.google.com/leaf?id=0B5noRYCGipSFYTYwMWViYmUtOWU2ZS00YzM4LTk5NmQtYjE0MTcwYmYyMjY5&hl=fi

• Hoidon toteutus < Muinaisjäännösten hoito < Arkeologia < Museovirasto
http://www.nba.fi/fi/mjhoidontoteutus

• Matkalla maisemaan - luonnollisesti. Perinnemaisemahankkeen loppuraportti. Tanja Siippainen & Katja Torkko (toim.) Suomen luonnonsuojeluliitto ja VR Group 2010, 40 s.
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/sll-matkalla-maisemaan-loppuraportti-2010.pdf

• Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden mene(s)tys. Yhteiskuntamaantieteen pro-gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto, Laitinen T. 2012, 105 s.
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120078/urn_nbn_fi_uef-20120078.pdf

• Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ja suojelu. Niukkanen M. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3 2009, 12 s.
http://www.nba.fi/fi/File/685/rho-historiallisen-ajan-kii.pdf

Vieraslajit

• Vieraslajit Suomessa MMM sivustolla, Kansallinen vieraslajistrategia
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonmonimuotoisuus/vieraslajit.html

• Vieraslajit ympäristö.fi –sivustolla, tietoa ja ohjeita tunnistamiseen, torjumiseen ja hävittämiseen
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=322953&lan=fi&clan=fi
 Jättiputket: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1730&lan=fi
 Jättipalsami: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16585&lan=fi
 Keltamajavankaali: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=20709&lan=fi
 Kurtturuusu: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16798&lan=fi
 Komealupiini: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16834&lan=fi
 Marjovat pensaat (Isotuomipihlaja, terttuselja, kiiltotuhkapensas): http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21101&lan=fi
 Aasialaiset tattaret: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22883&lan=fi
 Pohjoisamerikkalaiset piiskut: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22884&lan=fi
 Käsittele puutarhajäte oikein - älä levitä vieraslajeja vahingossa: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23101&lan=fi
 Valokuvia vieraista kasvilajeista: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23102&lan=fi
 Vieraslaji - tulokaslaji -määritelmä, linkit myös Norjan, Tanskan ja Ruotsin vieraslajisivustoille: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21949&lan=fi

o jättipalsami: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=119117&lan=fi
o kurtturuusu: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=105596&lan=fi
o jättiputki: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=103524&lan=fi, http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=117570&lan=fi, http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=73410&lan=fi
o lupiini: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=120090&lan=fi

• Vieraslajit kuriin (VIKURI) < Hankkeet < Luonnonsuojelu < Keski-Suomi < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=386551&lan=FI

• Haitalliset vieraslajit < Eliölajit < Luonnon monimuotoisuus < LUMONET < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=292221&lan=fi&clan=fi

• Haitalliset vieraslajit. Luonto ja sen monimuotoisuus. Euroopan Unionin tiedotustoimisto, toukokuu 2009.
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Invasive%20Alien%20Species/Invasive_Alien_FI.pdf

• Espanjansiruetana - uusi tuholainen Suomessa < selkärangattomat < eläinmuseo < tutkimus ja kokoelmat < etusivu, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto
http://www.luomus.fi/elaintiede/selkarangattomat/tietoa/espanjansiruetana/index.htm

• Vesirutto. Järviwikin vesiruttosivusto
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Vesirutto#38;lan=FI

• Vieraslajit. < Lajit < Mitä me teemme < sll.fi, mm. esimerkkejä Suomen vieraslajeista: Täplärapu; Kanadanhanhi; Kanadanmajava; Minkki; Jättipalsami; Kurtturuusu; Merirokko; Petovesikirppu
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/vieraslajit

• Itämeren vieraslajit < Uhat < Tietoa Itämerestä < Portaali
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/uhat/vieraslajit/fi_FI/vieraslajit/

• NOBANIS - Regional portal on invasive alien species. Tulokaslajiportaali, englanniksi tietoa tulokas- ja vieraslajeista. Mukana yhteistyössä seuraavat alueet: Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, Germany, Greenland, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Norway, Poland, European part of Russia, Slovakia and Sweden.
http://www.nobanis.org/

• DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe. Englanniksi, koko Euroopan alueen kattava portaali vieraslajeista ja niihin liittyvästä tiedosta.
http://www.europe-aliens.org/aboutDAISIE.do

• Puutarhan suosikeissa monta haitallista vieraslajia. Ala-Siurua M., Maaseudun Tulevaisuus 16.3.2012.
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/puutarhan-suosikeissa-monta-haitallista-vieraslajia-1.13050

Ennallistaminen - metsät, suot, pienvedet

• Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin. Ilmainen e-kirjana julkaistu opas ojitushankkeen toteutukseen. Toivonen I.-M, Korkiakoski P. 2013. 36 s. Esitellään luonnonmukaisia menetelmiä maa- ja metsätalouden ojituksiin ja ojien kunnostamiseen. Samalla sivulla linkki myös videoon: Luonnonmukaisia menetelmiä maankuivatukseen. HAMK > Työelämälle > Materiaalit
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankkeet/opet/materiaalit

• Palojatkumo yksityismetsiin. METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostot, linkki Kulotus-esitteeseen
http://www.metsonpolku.fi/fi/METSO/yhteistoimintaverkostot/palojatkumo.php
http://www.metsonpolku.fi/fi/METSO/yhteistoimintaverkostot/Kulotusesite_nettiversio.pdf

• Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas. Similä M. & Junninen K. (toim.) Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B 157 2011, 193 s. Kangasmetsien ennallistaminen; Maankohoamisrannikon metsien ennallistaminen; Lehtojen luonnonhoito; Jalopuumetsien luonnonhoito; Metsien paahdeympäristöjen luonnonhoito; Kulttuuriperinnön huomioiminen ennallistamisessa ja luonnonhoidossa; Ennallistamisen ja luonnonhoidon suunnittelu
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b157.pdf

• Luku 4 Ennallistamismenetelmät, Luku 5 Lainsäädäntö. Ympäristöministeriö, 13 s. (S. 59-71).
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=5487&lan=fi

• ELO – Metsähallituksen ennallistamisen ja luonnonhoidon ohjausryhmä, tietoa julkaisuista ja yhteyshenkilöistä 2010
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/METSO%20luonnonhoito/04_Paivinen_020210.pdf

• Metsähallituksen ennallistamisen tietosivusto
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistaminen/Sivut/EnnallistaminenMetsahallituksessa.aspx
o Metsien ennallistaminen: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistaminen/Metsat/Sivut/Metsienennallistamistamonimuotoisuudensailyttamiseksi.aspx
o Metsien ennallistamismenetelmät: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistaminen/Metsat/Metsienennallistamis/Sivut/Ennallistamismenetelminalahopuunlisayspienaukotusjapoltto.aspx

• Luonnonsuojelualueiden ennallistaminen. Tietopaketti metsähallituksen oppaille. Metsähallitus 17 s.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/SiteAttachments/LuonnonsuojelualueidenennallistaminenTietopakettiMetsahallituksenoppaille.pdf

• Metsien ja soiden ennallistamisen sekä harjumetsien paahdeympäristöjen hoidon seurantaohje. Hyvärinen E. & Aapala K. (toim.) Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B 118 2009, 116 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b118.pdf

• Suomen metsien paloainekset - kohti parempaa tulen hallintaa. Lindberg H., Heikkilä T.V. & Vanha-Majamaa I. 2011, 104 s.
http://www.metla.fi/julkaisut/muut/Suomen_metsien_paloainekset-suojattu.pdf

• Monimuotoisuutta edistävä kulotus < talousmetsien luonnonhoito < Metsän- ja luonnonhoito < Metsä vastaa. Mm. video luonnonhoitohankeena tehtävän kulotuksen käytännön toteutuksesta & linkkejä kulotusaiheisiin työpajoihin ja koulutuksiin, myös pelastustoimintasuunnitelman luonnos
http://www.metsavastaa.net/monimuotoisuutta_edistavkulotus

• Kulotus ja ennallistaminen tulella. Evo–eteläsuomalaisen metsäluonnon suojelua ja tiedotusta –hanke HAMK. 25 opetusdian kuvasarja kulottamisesta.
http://www3.hamk.fi/Evo-Life/oppimateriaali/diasarjat_pdf/Kulotus%20ja%20ennallistaminen%20tulella.pdf

• Metsien ennallistamisopas. Tukia H., Hokkanen M., Jaakkola S., Kallonen S., Kurikka T., Leivo A., Lindholm T., Suikki A. & Virolainen E. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja sarja B No 58, 88 s.
http://www.oppimispolku.fi/metsa_suomi/polku.nsf/liitteetbyid/1A637B236F5FF93EC2257340002411CD/$file/Metsien%20ennallistamisopas.pdf

• Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. Nieminen E. & Eerikäinen K. 2006. LIFE to Koli – Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen –hanke.63 s.
http://www.metla.fi/hanke/8025/pdf/ennallistajan-opas.pdf

• Pienaukotus, eri tavoitteita ja toimintatapoja. Metsähallitus 17 dian esitys.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistaminen/Metsat/Documents/Pienaukotus_Rauli%20Perki%C3%B6.pdf

• Jalopuumetsät ja lehtipuuvaltaiset lehdot. Hokkanen M. Metsäympäristöjen ennallistamisen ja luonnonhoidon seminaari 12.2.2009, 14 dian esitys.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistaminen/Metsat/Documents/Jalopuumetsien%20ja%20lehtipuuvaltaisten%20metsien%20hoito_Marja%20Hokkanen.pdf

• Metsähallituksen ennallistamisen tietosivusto
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistaminen/Sivut/EnnallistaminenMetsahallituksessa.aspx
o Soiden ennallistaminen: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistaminen/Suot/Sivut/Ennallistamisellaedistetaansoidensuojelua.aspx
o Soiden ennallistamismenetelmät: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistaminen/Suot/Soidenennallistamismenetelmat/Sivut/Soidenennallistamisenmenetelmat.aspx

• Suoverkosto-LIFE 2010 -2014. Metsähallituksen LIFE Luonto –hanke: Boreaalisten soiden ennallistaminen Natura 2000 –alueilla.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/Suoverkosto/Sivut/SuoverkostoLife.aspx

• Suot ja ojitusalueiden ennallistaminen. Evo – eteläsuomalaisen metsäluonnon suojelua ja tiedotusta –hanke HAMK. 27 opetusdian kuvasarja soiden ennallistamisesta.
http://www3.hamk.fi/Evo-Life/oppimateriaali/diasarjat_pdf/Suot%20ja%20ojitusalueiden%20ennallistaminen.pdf

• Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys -hankkeen sivusto. Tietoa Satakunnan soiden erilaisista käyttötavoista ja -tarpeista mukaan lukien ennallistaminen.
www.ymparisto.fi/los/satasuo

• Suomen suot - Uhanalaisia hiilivarastoja. Tieto- / opetuspaketti soista. Kytömäki J. toim., Suomen luonnonsuojeluliitto 2010, 37 dian tietopaketti.
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/suomen-suot-uhanalaisia-hiilivarastoja.pdf

• Lähteikköjen ennallistamistarve - hyönteislajiston tarkastelu ja koko hankkeen yhteenveto. Juutinen R. (toim.) Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A 193 2008, 135 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a193.pdf

• Lähteikköjen ennallistamistarve - kasviyhteisöjen ja ympäristön rakenteen tarkastelu. Juutinen R., Haapaniemi U. & Kotiaho J.S. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A 192 2008, 59 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a192.pdf

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry